Algemene voorwaarden webshop van It’s Kringloop

Artikel 1. Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. It’s Kringloop, onderdeel van Stichting It’s Care: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan De Noord 53, 8251 GM te Dronten ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 54134269.
b. klant: de natuurlijke persoon die via de webshop bij It’s Kringloop een bestelling plaatst of wenst te plaatsen;
c. overeenkomst: de overeenkomst tussen It’s Kringloop en de klant;
d. product: het product dat via de webshop verkocht wordt dan wel het product dat door It’s Kringloop aan de klant wordt geleverd;
e. webshop: de webshop van It’s Kringloop waar de klant producten bij It’s Kringloop kan bestellen;

Artikel 2. Algemeen

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die via de webshop tot stand komen tussen It’s Kringloop en de klant en op ieder gebruik van de webshop.

2.2. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en voor zover partijen die uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.
2.3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door It’s Kringloop vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
2.4. Indien It’s Kringloop  niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat It’s Kringloop in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.
2.5. It’s Kringloop heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Indien de klant een account heeft aangemaakt op de webshop, dan wordt de klant via de e-mail van de gewijzigde algemene voorwaarden in kennis gesteld en van de datum waarop de gewijzigde algemene voorwaarden in werking treden.

Artikel 3. Het aanbod

3.1. Het aanbod van It’s Kringloop is vrijblijvend.
3.2. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod op de webshop binden It’s Kringloop niet.
3.3. Het assortiment in de webshop is aan wijzigingen onderhevig.
3.4. Genoemde prijzen zijn in euro’s.

Artikel 4. Account

4.1. De klant kan een account aanmaken op de webshop. Voor het plaatsen van een bestelling in de webshop is het aanmaken van een account niet noodzakelijk.

4.2. Nadat de klant succesvol een account heeft aangemaakt op de webshop, stuurt It’s Kringloop de klant onverwijld via de e-mail een bevestiging van de registratie.

4.3. De klant is te allen tijde verantwoordelijk voor zijn account en voor zijn inloggegevens. De klant dient zijn inloggegevens zorgvuldig voor zichzelf te houden en deze inloggegevens in geen enkel geval door te geven aan derden.

Artikel 5. Fair use

5.1. Het is niet toegestaan om van de webshop gebruik te maken op een manier die andere gebruikers van de webshop zou kunnen hinderen of anderszins het goede functioneren van de webshop zou kunnen aantasten. Het is voorts niet toegestaan om door het omzeilen van beveiligingsmaatregelen of met gebruikmaking van andere dan de eigen persoonlijke inloggegevens van afgesloten onderdelen van de webshop gebruik te maken.

Artikel 6. Plaatsen van bestelling via de webshop

6.1. De bestelling is geplaatst via de webshop nadat de klant de bestelprocedure via de webshop succesvol heeft doorlopen.
6.2. Nadat de bestelling is geplaatst, stuurt It’s Kringloop de klant via de e-mail een bevestiging dat It’s Kringloop de bestelling heeft ontvangen. Indien de klant niet onverwijld na de plaatsing van de bestelling een bevestigingse-mail van It’s Kringloop heeft ontvangen, dan dient de klant contact op te nemen met de klantenservice van It’s Kringloop, voor de contactgegevens van de klantenservice van It’s Kringloop zie artikel 15.1.
6.3. De bestelling kan pas via de website geplaatst worden nadat de klant heeft aangeklikt dat hij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

Artikel 7. Betaling bestelling via webshop

7.1. De klant kan de van de webshop bestelde producten betalen via iDEAL.
7.2. Er zijn passende maatregelen genomen om de elektronische betaling via de website veilig te laten verlopen.

Artikel 8. Verzendkosten

8.1 De in de webshop vermelde prijzen zijn exclusief verzendkosten.

8.2. De definitieve hoogte van de verzendkosten wordt, voordat de klant zijn bestelling moet bevestigen in de betaalmodule van de webshop, aan de klant kenbaar gemaakt.

Artikel 9 Retourneren van artikelen

Producten gekocht bij de webshop van It’s Kringloop kunnen niet worden geruild of retour gegeven. Dit betekend dat er op geen enkele wijze geld wordt teruggegeven bij: verdwijning van producten, niet aangekomen producten, kapotte producten, retour producten, producten die niet aan de verwachtingen voldoen, producten waar u niet tevreden over bent en elke andere reden waarom u uw geld terug wilt.

Artikel 10. Levering en leveringstermijn

10.1. De bestelling wordt afgeleverd op het door de klant opgegeven adres, tenzij de klant tijdens het bestelproces voor de opties heeft gekozen dat hij het product bij It’s Kringloop ophaalt.
10.2. De vermelde leveringstermijn is niet als een fatale termijn te beschouwen.
10.3. Indien It’s Kringloop de bestelling niet binnen 10 dagen na de totstandkoming van de overeenkomst kan leveren, dan stelt It’s Kringloop de klant daarvan via de e-mail op de hoogte en dan heeft de klant het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden, tenzij partijen uitdrukkelijk een langere leveringstermijn zijn overeengekomen. Indien de klant de overeenkomst ontbindt, dan betaalt It’s Kringloop eventueel reeds betaalde bedragen terug binnen 14 dagen na de ontbinding.

Artikel 11. Ophalen

11.1. Indien de klant het product bij It’s Kringloop ophaalt, dan worden door It’s Kringloop de dagdelen aan de klant kenbaar gemaakt waarop de klant het product kan ophalen.

Artikel 12 Eigendomsrecht

It’s Kringloop blijft eigenaar van het verkochte product zolang de klant niet volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen, met inbegrip van hetgeen hij in verband met het tekortschieten in zijn verplichtingen verschuldigd mocht worden boven de hoofdsom.

Artikel 13. Conformiteit en garantie

14.1. It’s Kringloop staat ervoor in dat het geleverde product voldoet aan de overeenkomst, de op de webshop vermelde specificaties en aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid daarbij uitgaande van het feit dat het een tweedehands product betreft.
14.2. Op het product wordt geen garantie verleend.

Artikel 14. Klantenservice

15.1. Voor vragen over de bestelling, de webshop of het indienen van een klacht, kan de klant contact opnemen met de klantenservice van It’s Kringloop. De klantenservice van It’s Kringloop is op de volgende wijzen bereikbaar:

1. Via het telefoonnummer van It’s Kringloop, te weten 0321 340 517.

2. Via het e-mailadres: webshop@itskringloop.nl
15.2. Indien mogelijk, worden telefonische vragen direct beantwoord. Is dat niet mogelijk, dan wordt aan de klant kenbaar gemaakt binnen welke termijn de klant een antwoord kan verwachten.
15.3. Van een vraag en/of klacht die via de e-mail is ingediend en die niet direct beantwoord kan worden, wordt een ontvangstbevestiging naar de klant gestuurd waarin wordt opgenomen binnen welke termijn de klant een antwoord kan verwachten en/of de klacht afgehandeld wordt.
15.4. Klachten worden door It’s Kringloop in ieder geval binnen 14 dagen afgehandeld.
15.5. De klant dient It’s Kringloop de mogelijkheid te geven om de klacht te onderzoeken.

Artikel 15. Melden van gebreken

16.1. De klant is verplicht het geleverde product bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat het afgeleverde product verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de klant (alvorens over te gaan tot terugzending aan It’s Kringloop) deze gebreken binnen 24 uur via het e-mailadres webshop@itskringloop.nl te melden.

16.2. Indien het product niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan zal It’s Kringloop, naar haar keuze, kosteloos het product repareren of de prijs van het gebrekkige product (deels) crediteren.

16.3. Transportschade dient onverwijld na de levering door de klant aan It’s Kringloop kenbaar te worden gemaakt.

Artikel 16. Aansprakelijkheid

17.1. It’s Kringloop kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade die een direct of indirect gevolg is van:
a. een gebeurtenis die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 18 van deze algemene voorwaarden;
b. enige daad of nalatigheid van de klant.
17.2. It’s Kringloop is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke onbereikbaarheid van de webshop, onbereikbaarheid of verwijdering van haar webshop wegens onderhoud of anderszins.
17.3. It’s Kringloop is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat It’s Kringloop is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, zoals het door de klant verkeerd opgeven van een afleveradres.
17.4. It’s Kringloop kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van door de klant toegepaste inlogcodes. It’s Kringloop kan er dan ook niet verantwoordelijk voor worden gesteld indien ongeautoriseerde derden gebruik maken van het account van de klant. Constateert de klant dat een ongeautoriseerde derde gebruik maken van zijn account, dan dient hij It’s Kringloop daarvan onverwijld in kennis te stellen.
17.5. It’s Kringloop is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.
17.6. Indien It’s Kringloop aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van It’s Kringloopbeperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van It’s Kringloop gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van It’s Kringloop beperkt, voor zover dat niet in strijd is met enige dwingendrechtelijke wetsbepaling, tot de betaalde prijs voor het product waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
17.7. Indien de klant in strijd handelt met deze algemene voorwaarden, wet- en regelgeving, de rechten van derden schendt, onrechtmatig jegens It’s Kringloop handelt of de overeenkomst niet of niet naar behoren nakomt, dan is de klant aansprakelijk voor alle schade die It’s Kringloop daardoor lijdt en is It’s Kringloop gerechtigd het account van de klant te blokkeren. De klant wordt hiervan via de e-mail op de hoogte gesteld.

Artikel 17. Overmacht

18.1. It’s Kringloop is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen onder de overeenkomst of tot het betalen van schadevergoeding indien er sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt o.a. verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop It’s Kringloop geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor It’s Kringloop niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: weersinvloeden; diefstal; stroom- en internetstoring; computerstoring; virusinfectie of computervredebreuk door derden; overstromingen, aardverschuivingen en overige natuurrampen; terrorisme; belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; werkstakingen; oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren; transportmoeilijkheden; ex- en importverboden; brand; overheidsmaatregelen.
18.2. Indien It’s Kringloop weet of het vermoeden heeft dat zij de bestelling (deels) niet tijdig kan leveren door overmacht, dan stelt It’s Kringloop de klant daarvan zo spoedig mogelijk via de e-mail op de hoogte. In een dergelijk geval is tevens artikel 10.3 van toepassing.

Artikel 18. Gegevensbeheer

19.1. Indien de klant een bestelling plaatst bij It’s Kringloop Webshop of een account aanmaakt, dan worden de gegevens van de klant opgenomen in het bestand van It’s Kringloop. It’s Kringloop verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met haar privacy beleid. Dit beleid is te vinden op de website van It’s Kringloop (www.itskringloop.nl).

Artikel 19. Intellectuele eigendomsrechten

20.1. De klant dient alle intellectuele eigendomsrechten welke rusten op de webshop geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

Artikel 20. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

21.1. Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
21.2. Alle geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen It’s Kringloop en de klant, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar It’s Kringloop gevestigd is. De klant heeft de mogelijkheid binnen 1 maand nadat It’s Kringloop schriftelijk een beroep heeft gedaan op dit artikel om voor beslechting voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.